امام عسکری صحیح است یا عسگری؟
16 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

امام عسکری یا عسگری؟

1.عسکر به معنای لشکر است و «عسکری» یعنی کسی که منسوب به عسکر و لشکر است.

2.به امام دهم و یازدهم، به این علت «عسکری» گفته می شود که آنان به اجبار حاکم ظالم، در یک پایگاه و منطقه نظامی تحت نظر بودند و همانند یک تبعیدی و زندانی، هر هفته دوشنبه و پنجشنبه باید حضور و غیاب شده و امضا می دادند؛ لذا امام حسن عسکری علیه السلام تنها امامی است که ظاهرا به حج نرفتند.

3.اما «عسگری» نوعی انگور بی دانه است.

4.دشمنان اهل بیت به این علت به امام یازدهم لقب «عسگری» دادند که بگویند امام یازدهم بدون فرزند و عقیم بوده است و امام دوازدهم به دنیا نیامده است.

5.در بین مردم عادی هم بدون توجه به این معنا، از عبارت «عسگری» استفاده میشود.

6.پس سعی کنیم از عبارت صحیح «عسکری» استفاده کنیم تا مورد سوء استفاده دشمنان نشود.

7.شاهد بر غلط بودن عسگری برای امام، این است که به امام دهم نیز با داشتن پنج فرزند، عسکری گفته میشود و آن دو را با هم «عسکریین» می گویند.

 احمد سعیدی

#امام_عسکری

🇮🇷@fasle57