آداب و دعای وضو به فارسی
24 بازدید
موضوع: سایر
✅آداب و دعای هنگام #وضو👇
1⃣وقتی نگاهت به آب افتاد بگو: خدا را سپاس که آب را پاک کننده قرار داد↪️
2⃣ وقتی آب به دست می گیری: خدایا مرا از توبه کنندگان و پاکان قرار ده↪️
3⃣ هنگام مضمضه: خدایا زبانم را به ذکرت گویا کن↪️
4⃣ هنگام استنشاق: خدایا بوی بهشت را بر من حرام نکن↪️
5⃣ هنگام شستن صورت: خدایا چهره ام را سفید کن روزی که چهره ها سیاه می شود↪️
6⃣هنگام شستن دست راست: خدایا نامه عمل مرا به دست راستم بده↪️
7⃣هنگام شستن دست چپ: خدایا نامه عمل مرا از پشت سر یا به دست چپ نده↪️
8⃣ هنگام مسح سر: خدایا برکت و رحمت خود را بر سر من نازل فرما↪️
9⃣ هنگام مسح پاها: خدایا پای مرا بر پل صراط ثابت قدم بدار، روزی که قدم ها می لغزد↪️
🔟دعای آخر: خدایا کمال وضو و نماز و خوشنودی و بهشت را از تو درخواست میکنم↪️
1⃣1⃣در پایان، سوره قدر خوانده شود⏺
✍️احمد سعیدی
#وضو 
#آداب_وضو
#دعای_وضو 
🇮🇷@fasle57