انتخابات
72 بازدید
تاریخ ارائه : 6/11/2013 9:09:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

بسمه تعالی

اهمیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در اصل شرکت در انتخابات است و از رای به چه کسی دادن مهمتر می باشد.

دقیقا همان سفارش امام خمینی عزیز و وصیت دوستان شهیدمان و آمال و آرزوی همه رزمندگان و جانبازان و آزادگان می باشد که همه مردم در تمام انتخابات شرکت کنند و در صحنه حاضر باشند تا کشور جمهوری اسلامی ایران همچنان به پیشرفت و تعالی خود ادامه دهد.