شکر و سپاس
36 بازدید
تاریخ ارائه : 6/20/2013 12:18:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

شکر از خدا و سپاس از مردمی که به مقتدای خود اقتدا نموده و حماسه سیاسی را خلق نمودند، حماسه ای که هم در داخل میهن اسلامی و هم در خارج، هم برای دوستان و هم برای دشمنان شاید غیر قابل پیش بینی بود؛ ولی هر چه بود باعث خوش حالی دوستان و بخصوص رهبر عزیزمان شد و ناامیدی و یاس دشمنان را در پی داشت. پس خدا را شکر و سپاس از این ملت خدایی!