گفتگو با خدا
351 بازدید
تاریخ ارائه : 7/6/2013 10:34:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

می گویند اگر می خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید.

اگر می خواهید شما با خدا سخن بگویید، دعا کنید.

و اگر می خواهید با خدا گفتگو کنید، نماز بخوانید که در آن ، هم قرآن است و هم دعا.

و چه رمز و رازی در این گفتگو هست که انسان را به معراج خدا می رساند که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود:

الصلوة معراج المؤمن؛ نماز معراج مؤمن است.

یعنی نماز، نردبانی است که انسان را از زمین و زمینیان جدا می کند و به آسمانیان و خدا پیوند می زند.