کرامتی از مکه تا بسطام!
59 بازدید
تاریخ ارائه : 10/3/2013 7:34:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

   چطور یک ریال ، ده ریال می شود و به صد ریال می رسد؟

قضیه از این قرار است که پدر بزرگوارم  جناب آقای حاج حبیب الله سعیدی سلمه الله چند سال پیش و در یکی از سفرهای مکه مکرمه، در اطراف مسجد الحرام راه هتل را گم می کند. با حال خسته و سرگردان در یک گوشه یا کنار دیوار می ایستد، مرد عربی به او نزدیک می شود، دست می دهد و سؤال می کند: گم شده ای؟ می گوید: بله.

آقا راه را نشانش می دهد و می گوید کاری نداری؟ پدرم می گوید نه.

سه بار می پرسد: دیگر کاری نداری؟ می گوید: نه.

هنگام خداحافظی چیزی شبیه دستمال کاغذی تاخورده را کف دست او می گذارد.

پدرم می گوید: من فکر کردم واقعا دستمال کاغذی است و می خواستم دور بیندازم؛ اما وقتی نگاه کردم دیدم داخلش یک اسکناس پول است و آن هم یک ریال سعودی است.

به منزل و هتل برمی گردد، جریان را برای مادرم تعریف می کند، مادرم  پول را می گیرد نگاه می کند، می گوید: این که ده ریال است!

و این در حالی است که پدرم با حساب و کتاب کار کرده و تشخیص پول برایش مشکلی نبوده. به هر حال خدا را شکر می کنند و پول ده ریالی! را در ساک می گذارند و به بسطام می آورند.

رسم ما این است که بعد از سفر حج و پس از اینکه دید و بازدیدها تمام می شود، یک شب همه خانواده جمع می شوند و ساکهای حاجی را باز می کنند تا سوغاتی ها را تقسیم کنند.

در حین باز کردن ساک ها، مادرم جریان گم شدن آقاجان را تعریف کرد و اینکه کسی یک ریال به او پول داده، ولی ده ریال شده!

همه گفتند: کجاست تا ما هم ببینیم؟

از ساک که درآوردند، اولین نفر من پول را گرفتم  و در کمال ناباوری دیدم صدریالی است، گفتم: اینکه صدریال است!

همه گفتند: نه، اما وقتی پول را گرفتند و دیدند صدریالی است، باور کردند که اتفاقی افتاده و خبری بوده. البته برای کسی که سال هاست نماز شبش با وجود بیماری ترک نمی شود، همیشه اهل مسجد و نماز و جماعت و وجوهات و خمس بوده، تعجبی نیست.

آقاجان می گفت: وقتی آن مرد عرب با من دست داد، دست هایش خیلی نرم و مثل پنبه بود.

از آن زمان تاکنون پنج نوبت دیگر هم به حج مشرف شدند (که یک نوبت هم من در خدمتشان بودم) و هر بار، صدریالی را می برند و طواف می دهند و سپس بر می گردانند.

مادرم می گوید: این پول را نمی خواهیم خرج کنیم؛ بلکه باید باشد تا موجب برکت ما و زندگی ما باشد؛ چون این را امام زمان علیه السلام داده است.

خدا به همه پدرها و مادرها، سلامت، طول عمر و عاقبت بخیری عنایت بفرماید.

   التماس دعا

احمد سعیدی