معیارهای انتخاب بهترین دوست
1017 بازدید
تاریخ ارائه : 12/5/2013 11:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

برای هر کسی به تجربه ثابت شده است که یکی از عواملی که بیشترین تأثیر را بر رفتار و شخصیت انسان دارد، دوست اوست. و شاید انتخاب و همراه داشتن یک دوست برای هر کسی، یکی از ملزومات زندگی اجتماعی باشد که بدون آن، انسان احساس کمبود می کند و صد البته که دوست خوب یا بد، آثار مربوط به خود را دارد؛ هم در زندگی دنیا و هم در آخرت؛ زیرا در قیامت نیز هر کسی با دوست خود محشور می شود.

در ضرورت و لزوم انتخاب دوست خوب که هیچ بحثی نیست، فقط باید معیار و ملاک انتخاب دوست خوب را به دست آورد که با چه کسی بهتر است دوست بشویم، دوستی با چه کسی به ما فایده می رساند، رفاقت با چه کسی زندگی ما را جلو می برد، همنشینی با چه کسی به ما شخصیت و آبرو می دهد یا علم و دانش ما را می افزاید.....

ما با مرور برخی از آیات و روایات معصومین علیهم السلام به نکاتی رسیدیم که اینک در اختیار شما قرار می دهیم:

1. کسی که تو را به اطاعت خدا وادارد.

2. کسی که راه هدایت را به تو بنمایاند.

3. کسی که دیدنش شما را به یاد خدا آورد.

4. کسی که عقل بیشتری دارد.

5. کسی که ایمان برتری دارد.

6. کسی که سخن گفتنش، علم شما را زیاد کند.

7. کسی که رفتارش، شما را به آخرت تشویق کند.

8. کسی که عیب تو را فقط به تو بگوید.

9. کسی که خودش در کار خیر، پیش قدم باشد.

10. کسی که تو را به کارهای خیر جذب کند.

11. کسی که تو را به بر و نیکی فرمان دهد.

12. کسی که تو را در انجام کار خوب، کمک کند.

13. کسی که با راستگویی خود، تو را به راستگویی دعوت کند.

14.کسی که با اعمال نیک خود، تو را به برترین اعمال بخواند.

15. کسی که اگر نیاز داشتی، احتیاج تو را برآورد.

16. کسی که اگر خودش نیاز داشته باشد، احتیاج خود را از تو بپوشاند.

17. کسی که تو را از پیروی هوای نفس منع کند.

18. کسی که تقوای تو را زیاد کند.

19. کسی که با تو به مواسات رفتار کند (هرچه دارد در اختیار تو قرار دهد).

20. کسی که تو را از دیگران بی نیاز کند.

21. کسی که تو را بر طاعت خدا، کمک نماید.

22. کسی که تو را از معصیت خدا باز دارد.

23. کسی که تو را به رضایت الهی امر کند.

24. کسی که بدی تو به خودش را فراموش کند.

25. کسی که خوبی های تو را بازگو کند.

26. کسی که صاحب علم و دانش است.

27. کسی که دارای حلم و صبر است.

28. کسی که سخت گیر در امور نباشد.

29. کسی که برای پذیرش حق، اصرارت کند.

30. کسی که از همه خالص تر باشد.

31. کسی که دوستی اش برای دنیا نیست.

32. کسی که دوستی و برادری اش برای خداست.

33. کسی که تو را به آخرت شیفته کند.

34. کسی که تو را به دنیا بی رغبت کند.........