درس هایی از دعاهای صحیفه سجادیه(3)
63 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 10:32:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

شناخت حاملان عرش و فرشتگان مقرب و صلوات بر آنان

1.خدایا درود فرست بر حاملان عرشت که دارای چنین اوصافی هستند:

آنان که از تسبیح تو سست نمی شوند؛ از تنزیه و تقدیس تو دلزده نمی گردند؛ از پرستش تو درمانده نمی شوند؛ در اجرای فرمان تو کوشا بوده و کوتاهی نمی کنند؛ و آنان که شیفته عشق توأند و غفلت نمی ورزند.

2. خدایا درود فرست بر اسرافیل، آن فرشته ای که صاحب صور است و منتظر اذن تو در دمیدن آن، تا در صور بدمد و مردگان گروگان در قبرها را برهاند.

3. خدایا درود فرست بر میکائیل، آن که در نزد تو مقامی بس رفیع دارد و به جهت عبادت تو به جایگاهی بلند دست یافته است.

4. خدایا درود فرست بر جبرائیل، آن که بر وحی تو امین است، همان که در بین اهل آسمان ها مورد اطاعت است و نزد تو نیز ارجمند و مقرب می باشد.

5. خدایا درود فرست بر آن روح و فرشته ای که بر فرشتگان حجاب ها گماشته و موکل شده است.

6. خدایا درود فرست بر آن روح و فرشته ای که از عالم امر و اسرار تو آفریده شده و جز تو کسی بر اسرار وی آگاه نیست.

7. خدایا بر همه اینان درود فرست و همچنین درود فرست بر سایر فرشتگان که فروتر از آنانند؛ از جمله:

درود فرست بر فرشتگانی که در آسمان ها ساکنند ، آنان که امانتدار پیام های تو می باشند، فرشتگاني كه از كار خسته نمي‌شوند تا از آن دلزده شوند، و از کارها سختي نمي‌كشند تا درمانده و سست گردند، و خواهش‌های نفسانی، آنان را از تسبيح تو باز نمي‌دارد، و فراموشي كه نتيجه‌ي غفلت‌هاست، از بزرگداشتِ تو دورشان نمي‌سازد.

فرشتگاني كه از فروتني ديده بر هم نهاده‌، چشم به تو نمی دوزند؛ بلکه سر به زير افكنده‌اند و به آنچه نزد توست بسيار مشتاقند؛ شيفته یادآوری نعمت‌های تو هستند؛ و در برابر بزرگي و بزرگواری تو فروتن می باشند.

آنان که چون به آتش دوزخ بنگرند كه چگونه گناهكاران را به كام خود فرو مي‌برد، گويند: پروردگارا، «تو پاك و منزّهي، و ما تو را آن گونه كه شايسته‌ي توست، پرستش نكرده‌ايم». خدايا بر همه ايشان درود فرست.

8. همچنين درود فرست بر فرشتگانِ رحمتِ خود، و بر آنان كه مقرّب درگاه تواَند، و بر آنها كه پيامبرانِ تو را از غيب آگاه می كنند، و بر امانتداران وحيِ خود.

9. درود فرست بر آن گروه از فرشتگان كه در خدمت ويژه‌ي خود قرار داده ‌ای، و آنان را به سبب تقديس تو، از خوردن و آشاميدن بي‌نياز نموده ‌اي، و در ميان طبقه‌هاي گوناگون آسمان جايشان داده‌ای.

10. درود فرست بر فرشتگانی كه وقتي فرمانِ پایان وعده خداوند فرا رسد، بر كناره‌های آسمان‌ها گوش به فرمان ایستاده اند.

11. درود فرست بر فرشتگانی كه خزانه‌دار باران و روان كنندگان ابرهايند.

12. درود فرست بر آن فرشته ای كه از صدای راندن ابرها، بانگِ رعدها به گوش رسد، و چون ابرها به تازيانه او به راه افتند، شعله های برق ها بدرخشد.

13.  درود بر فرشتگانی كه برف و تگرگ را همراهي مي‌كنند و با دانه‌هاي باران به زمين مي‌آيند.

14. درود بر فرشتگانی كه نگهبان خزانه‌هاي بادند.

15. درود بر فرشتگاني كه مراقب كوه‌هايند تا فرو نريزند.

16. درود فرست بر فرشتگاني كه وزن آب‌ها و پيمانه باران‌هاي بسيار و پي در پي را به ايشان آموخته‌ای.

17. درود فرست بر فرشتگان فرستاده شده به سوی ساکنان زمین، با بلايي ناگوار يا نعمتي گوارا.

18. درود فرست بر سفيرانِ گران‌قدرِ نيكوكار.

19. درودبر فرشتگان بزرگواری كه نگهبان و نويسنده‌ كارهاي انسان ها هستند.

20. درود فرست بر ملک الموت و يارانش.

21. درود فرست بر منكر و نكير.

22. درود فرست بر «رومان» كه ساكنان گورها را مي‌آزمايد.

23. درود فرست بر طواف کنندگان بر گِرد «بيت المعمور».

24. درود فرست بر «مالك» و نگهبانانِ دوزخ.

25. درود فرست بر «رضوان» و خدمتگزارانِ بهشت.

26. درود فرست بر فرشتگاني كه «از فرمان خدا سرپيچی نمی کنند، و به آنچه فرمان داده شوند، عمل مي‌كنند».

27. درود فرست بر آنان كه به اهل بهشت مي‌گويند: «سلام بر شما كه شكيبايي ورزيديد، چه سرانجام نيكويی!».

28. درود فرست بر فرشتگانِ «زبانیه» كه چون فرمانشان رسد كه «بگيريد آن گنهكار را و به زنجيرش كشيد و در دوزخ افكنيد»، شتاب كنند و بي‌درنگ او را در آتش اندازند و مهلتش ندهند.

29. درود فرست بر آن فرشتگاني كه نامشان را نياورديم و مقام و مرتبه ايشان را نزد تو نشناختيم و ندانستيم که آنان را به چه كاری گماشته ای.

30. درود فرست بر فرشتگانِ ساكنِ هوا و زمين و آب، و آنان كه كار آفريدگان تو را سامان مي‌دهند و پيوسته نگهبان و همراه ايشان‌اند.

خدايا، بر آنان درود فرست در آن روز كه هر كسی با دو فرشته به محشر مي‌آيد: يكي او را می راند و ديگری بر كارهای او گواهي مي‌دهد.

خدایا بر آنان درود فرست؛ چنان درودی كه بر كرامت و پاكي‌شان كرامت و پاكي بیشتر افزايد.

خدايا، پس از آن که بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادی و درود ما را به ايشان رساندی، بر ما نیز درود و رحمت بفرست به سبب سخنانِ نيكویی که درباره آنان بر زبان ما جاری كردی. همانا تو بخشنده‌ بزرگواری هستی.