«صلوات» و چند نکته:
400 بازدید
تاریخ ارائه : 1/21/2014 10:16:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

«اللهم صل علی محمد و آل محمد»

  1. صلوات، دعایی است مشترک بین خدا، فرشتگان و بندگان و...؛
  2. صلوات، کوتاه ترین دعایی است که برای همیشه و همه جا وارد شده است؛
  3. صلوات را باید کامل فرستاد، نه ابتر و نصفه و دم بریده؛ یعنی بر آله هم باید باشد؛
  4. صلوات، دعایی است که ثوابش از هر ذکری بیشتر است؛
  5. صلوات، دعایی است که حتماً مستجاب است؛
  6. گفته اند در اول و آخر دعایتان صلوات را بگویید تا دعای شما هم مستجاب شود؛
  7. صلوات، از اعمال و تعقیبات مشترک بعد از تمام نمازهاست؛
  8. هنگام خواندن و شنیدن آیه «... یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً» باید صلوات فرستاد؛
  9. هنگام شنیدن هر نام، کنیه و القاب پیامبر باید صلوات فرستاد؛

10.  اگر مکرر نام آن حضرت گفته شد باید مکرر صلوات فرستاد؛

11.  اگر در نماز هم باشیم با شنیدن نام پیامبر باید صلوات بفرستیم؛

12.  پس از نوشتن نام و القاب پیامبر نیز باید آن صلوات را نوشت؛

13.  عوض صلوات، نشانه گذاشتن «ص» و «صلعم»، نه تنها ثوابی ندارد که کار صحیحی هم نیست؛

14.  برای فرشتگان، در شب و روز جمعه هیچ ذکری به اندازه صلوات، خریدار ندارد؛

15.  صلوات، شعار وحدت بین تمام مسلمانان است؛

16.  صلوات، سنگین ترین اعمال در میزان است؛

17. خوب است در پایان صلوات، و عجل فرجهم گفته شود

......