فضیلت علم و عالم، و آداب استاد و شاگرد(3)
40 بازدید
تاریخ ارائه : 1/21/2014 10:18:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

هشتم: آداب استاد در جلسه درس:

 1. با ظاهری آراسته و پیراسته و همراه با وقار به طرف درس برود؛
 2. هنگام رفتن به طرف درس دعا کند؛
 3. به حاضرین در جلسه سلام کند؛
 4. اگر جلسه در مسجد است دو رکعت نماز بخواند؛
 5. در جلسه درس نیز با وقار و تواضع و ادب بنشیند؛
 6. رو به قبله بنشیند؛
 7. از ابتدا نیتش تعلیم علم و تبلیغ دین باشد؛
 8. از شوخی زیاد پرهیز کند؛
 9. در محلی باشد که همه شاگردان را مساوی ببیند و آنان نیز او را ببینند؛
 10. در جلسه درس نسبت به شاگردانش بیشتر حسن خلق و احترام داشته باشد؛
 11. قبل از شروع درس، آیه قرآن و دعایی قرائت کند؛
 12. درس را با ساده ترین روش و بهترین الفاظ تفهیم کند؛
 13. اگر دروس متعدد است، اهم و مهم را رعایت کند؛
 14. رعایت مدت جلسه درس، نه طولانی نه کوتاه؛
 15. هنگام تدریس مشغله ای نداشته باشد؛ مثل بیماری، گرسنگی، تشنگی، فکر پریشان، غم و شادی زیاد؛
 16. در فضای جلسه درس، عوامل آزار دهنده نباشد؛
 17. در تعیین زمان جلسه، رعایت مصلحت شاگردان را بکند؛
 18. صدای خود را با توجه به تعداد شاگردان و محیط جلسه تنظیم کند؛
 19. نظم جلسه را از هر جهت حفظ نماید؛
 20. اگر کسی در بحث و سؤال زیاده روی کرد، جلوگیری کند؛
 21. به سؤال شاگردان توجه کند، هر چند قدرت بیان آن را نداشته باشند؛
 22. به تازه واردین هم توجه داشته باشد؛
 23. اگر عالم و شخصیتی به جلسه آمد، احترامش کند؛
 24. اگر جواب سؤالی را نمی داند، بگوید نمی دانم؛
 25. اگر در درس اشتباه یا لغزشی داشته تذکر دهد؛
 26. درس را با موعظه و حکمت به پایان ببرد؛
 27. در پایان درس نیز مثل ابتدا دعا کند؛
 28. پایان جلسه درس را اعلان نماید؛
 29. پس از پایان درس، کمی درنگ کند؛
 30. یکی از شاگردان باهوش را به عنوان نماینده درس تعیین کند؛
 31. هنگام ترک جلسه درس نیز دعا کند؛
 32. ......