درس اخلاق چهارشنبه ها(3)
47 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2014 11:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بخش سوم تدبیر منزل:

گفته شد یکی از موضوعاتی که در تدبیر منزل و خانواده مهم است، مال و کسب درآمد است که چند نکته یادآوری می شود:

1.مال و کسب آن، سه مرحله و بخش دارد: یکی دخل و کسب مال، دیگری حفظ مال و سوم هزینه و خرج مال است.

2. در این مورد هم تقسیم کار وجود دارد؛ یعنی دخل و کسب مال وظیفه مرد است، حفظ و نگهداری مال وظیفه زن است و خرج آن به عهده هر دوی آنان است.

3. در قسمت گذشته گفتیم که کسب درآمد نباید از راه ظلم و ستم باشد، یا با ذلت و دنائت باشد، که مصادیق آن را عرف و فرهنگ هر جامعه ای معین می کند؛ مثلاً کسب نباید از راه حرام باشد مثل سحر و جادو، در برخی موارد هم مثل علوم غریبه همراه با ذلت است...

4. اینکه مال را نباید راکد گذاشت؛ بلکه باید از آن استفاده کرد تا تثمیر و تکثیر یابد؛ باید آن را به کار بست تا درآمد داشته باشد و زیاد شود.

5. انسان نباید همه مال خودش را در یک راه و یک موضوع به کار اندازد؛ بلکه باید در چند موضوع و رشته مختلف قرار دهد، برخی در صنعت، یا تجارت یا ملک، که اگر در یکی مشکلی پیش آمد ورشکست نکند.

6. در هزینه و خرج مال باید به گونه ای باشد که نفع ماندنی آن بیشتر باشد؛ یعنی خرج کمتر از دخل باشد.

7. درآمد و دخلی که مدام باشد بهتر است، هر چند کم باشد، که این درآمد، شکرگزاری اش نیز بیشتر است تا سودی که زیاد و یک مرتبه باشد.

8. خداوند روزی هر کسی را در موضوع و رشته خاصی قرار داده است که باید آن را خود پیدا کند؛ مثلاً روزی طلبه در تجارت نیست، نمونه های فراوانی وجود دارد که اگر چنین شخصی وارد تجارت شود ورشکست می شود.

9. در مورد مال نباید دچار بخل شد، باید به اندازه خرج کرد، نه فقط به جمع مال بپردازد؛ بلکه هم باید برای خود و خانواده خرج کند و هم فقرا و مستمندان را فراموش نکند، صدقات واجب و مستحب را.

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هر روز این دعا را می خواند: اللهم انی اعوذ بک من الشک و الشرک .... و البخل و الکبر؛ خدایا من از شک و شرک .... و بخل و کبر به تو پناه می برم.

وقتی شخصی مانند پیامبر خدا دارد از بخل به خدا پناه می برد و استعاذه می کند دیگران جای خود دارند و باید خیلی مواظب باشند. و گرنه بخل به نفاق می انجامد.

10. انسان باید جوری کار کند که در هر رشته و موضوعی وارد می شود، سعی کند نفر اول آن کار شود، متخصص شود و حرف آخر را او بزند.

11. نکته آخر اینکه نفس اشتغال داشتن خیلی مهم است، کار کردن، انسان را از گناه محفوظ می دارد، در کنار اینکه باید کار کند تا هم خودش سربار دیگران نباشد و هم خانواده خود را تامین نماید.

محضر استاد احمد عابدی

اقل الطلاب احمد سعیدی