درس اخلاق چهارشنبه ها(9)
50 بازدید
تاریخ ارائه : 3/5/2014 10:50:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

تدبیر منزل، بخش هفتم:

ویژگی های منزل متعادل چیست؟

منزل باید وحدت و اتحاد داشته باشد؛ یعنی با کثرت و تشتت نمی توان کار کرد و یک زندگی آرامی داشت؛ همانطور که سر انسان، کارش فرماندهی است و دست و پا باید اطاعت کنند، خانواده نیز چنین است، یک کشور نیز اینگونه است. یک کشور همانند یک انسان دارای قوای غضبی و شهوی و عقلایی است. خانواده نیز اگر بخواهد در مسیر مستقیم قرار داشته باشد و جلو برود و موفق باشد، باید هر یک از این قوا در جای خود قرار بگیرند.

نیروی غضبی کشور، ارتش است، نیروی شهوی آن بازار و سرمایه است، عقل هم باید فرماندهی کند. عقل می گوید: بازار باید مالیات بدهد تا ارتش از سرمایه او محافظت کند.

در خانواده نیز همه این قوانین باید رعایت شود؛ یعنی یک عقل باید باشد تا فرماندهی کند و بین سایر قوا، هماهنگی ایجاد نماید، بین شهوت و غضب و مال و خادم، هر کدام باید کارشان معلوم باشد. همانطور که در کشور بدن، کار دست و پا و چشم معلوم است، در کشور منزل نیز باید کار هر کسی معلوم باشد و هر کسی باید مسؤولیتی قبول کند، هر چند بچه کوچک باشد و هر چند کارش کم یا زیاد باشد.

نکته دوم اینکه خدا انسان را جوری و حیوان را جور دیگری آفریده است، غذای حیوان را آماده قرار داده، احتیاج به پخت و پز هم ندارد، هم علف می خورد و هم گوشت؛ اما غذای انسان آماده نیست، بلکه همان غذای حیوان را باید بپزد و بخورد.

از طرفی حیوان غذای همان روزش را می خورد و ذخیره نمی کند؛ غیر از مورچه که ترس از باران دارد و همیشه عجله دارد؛ اما انسان باید غذای فردا را هم فکر کند. لذا انسان به همسر و خانه و محافظت از اموال نیاز دارد. پس در تدبیر منزل، حفظ منزل هم مهم است.

در محضر استاد احمد عابدی