پندهای خدا در قرآن(قسمت اول)
54 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2014 7:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدا آفریننده ماست، خدا پرورش دهنده ماست، خدا آگاه به ماست، خدا رازق ماست، خدا مهربان به ماست، خدا همه امید ماست، خدا پناه ماست، خدا هادی ماست، خدا مقصد ماست، خدا نجات دهنده ماست، خدا شافی ماست، خدا مشفق ماست، خدا.....

و خدا بر هر کاری تواناست...

و همین خدا که به همه مصالح و مفاسد ما آگاه است، چنین پند و اندرز می دهد:

  1. به آیین پاک و خالص درآیید که اسلام تنها دین مقبول است؛ روم 30 و آل عمران 19.
  2. آنچه انفاق می کنید به سود خودتان است؛ بقره 272.
  3. کافران را دوست خود نگیرید؛ بقره 28.
  4. بکوشید که مسلمان بمیرید؛ آل عمران 102.
  5. از هم جدا نشوید؛ آل عمران 103.
  6. بیگانه از دین را دوست صمیمی خود نگیرید؛ آل عمران 118.
  7. دوخدایی و سه خدایی را کنار بگذارید و یکتاپرست شوید؛ نساء 171.
  8. در وجود خدا شک و تردید نکنید؛ هود 17 و ابراهیم 10.
  9. اگر خدا پروردگار همه چیز است چرا غیر او را انتخاب می کنید؛ انعام 164.

10.  مواظب کار دشمن باشید؛ آل عمران 200.

11.  از گناهان کبیره بر حذر باشید؛ نساء 31.

12.  امانتدار باشید؛ نساء 58.

13.  با یهود و نصاری دوستی نکنید؛ مائده 51.

14.  از غذای پاک بخورید؛

15.  چیزهای پاک و حلال را حرام نکنید؛ مائده 87.

16.  درباره خدا غیر از حق نگویید؛ نسا 171.

17.  از شراب و قمار و بت پرستی دوری کنید؛ مائده 90.

18.  گواه عدالت باشید و از طریق حق خارج نشوید؛ مائده 8.

19.  به هیچ کسی دشنام ندهید؛ مائده 108.

20.  غیر از خدا معبودی را اختیار نکنید؛ قصص 88.

21.  از غیر خدا پیروی نکنید؛ اعراف 3.

22.   از خدا و رسولش اطاعت کنید که این بهترین کار است؛ انفال 20 و نسا 59.

23.   درخواست خدا و رسولش را اجابت کنید تا شما را به حیات برساند ؛ انفال 24.

24.  به خدا و رسولش خیانت نکنید؛ انفال 27.

25.   نزاع نکنید و راه اختلاف نپیمایید؛ انفال 46.

26.  به وعده خود وفا کنید؛ نحل 91.

27.  برای فریب مردم قسم نخورید؛ نحل 94.

28.  از فحشا برحذر باشید؛ اسرا 32.

29.  با تکبر راه نروید؛ اسرا 37.

30.  کار خیر انجام دهید؛ مؤمنون 77.

31.  با اجازه وارد خانه دیگران شوید؛ نور 27.

32.  چشم های خود را حفظ کنید؛ نور 30.

33.  حجاب خود را نگه دارید؛ نور 31.

34.  به خدا توکل کنید؛ فرقان 58.

35.  به والدین خود نیکی کنید؛ لقمان 14 و 15.

36.  زیاد به یاد خدا باشید؛ احزاب 42.

37.  بر پیامبر درود بفرستید؛ احزاب 56.

38.  به صواب و درستی سخن بگویید؛ احزاب 70.

39.  از رحمت خدا ناامید نشوید؛ زمر 53.

40.  به درگاه خدا توبه و انابه کنید؛ زمر 54.

.....ادامه دارد