پندهای خدا در قرآن(قسمت سوم)
89 بازدید
تاریخ ارائه : 5/10/2014 9:17:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

81. به آنچه دارید دل نبندید؛ حدید 23.

82. روزی خود را از خدا بخواهید؛ جمعه 10.

83. عفو و گذشت داشته باشید؛ اعراف 199.

84. کارهای خیر و نیک انجام دهید تا رستگار شوید؛ حج 77.

85. برای رسیدن به بهشت و نعمت های آن مسابقه بدهید؛ حدید 21 و مطففین 26.

86. مؤمنان باید نسبت به هم مهربان باشند؛ فتح 29 و شعراء 215 و حجر 88.

87. کفران نعمت نکنید؛ بقره 152.

88. من انسان را از نطفه ای آفریدم، پس چرا با من دشمنی می کند؟ یس 77.

89. آیا انسان در خلقت آسمان ها و زمین تفکر نمی کند؟ پس چرا قیامت را انکار می کند؟ روم 8.

90. در مسیر حق، تردید به خود راه ندهید؛ انعام 114.

91. خدا که شما را به راه راست هدایت می کند، پس چرا بر او توکل نمی کنید؟ ابراهیم12.

92. هر صبح و شام خدا را حمد و ستایش کنید؛ احزاب 42.

93. خدا را عبادت کنید، همان که شما را از گرسنگی و نا امنی نجات می دهد؛ قریش 3 و 4.

94. فقط برای خدا سجده کنید؛ آل عمران 43.

95. از خدا ناامید نشوید؛ حجر 55.

96. نعمت های خدا را یادآور شوید؛ فاطر 3.

97. به راه راست خدا بیایید و از آن پیروی کنید؛ انعام 153.

98. از راه راست الهی منحرف نشوید؛ یونس 89.

99. از ذکر خدا اعراض نکنید؛ طه 124.

100. فقط از خدا یاری بخواهید که شما را کمک می کند؛ اعراف 128؛ محمد7.

101. از من بترسید نه از مردم و مشرکان؛ مائده44؛ بقره 150.

102. به خدا پناهنده شوید که به همه چیز آگاه و تواناست؛ غافر 56.

103. بدانید که حتماً خدا را ملاقات خواهید کرد؛ انشقاق6.

104. عزت را فقط از جانب خدا درخواست کنید؛ نسا 139.

105. طاغوت را نپرستید؛ زمر 17.

106. خویشاوندان و سایر مردم را به دین خدا دعوت کنید؛ نحل 125؛ قصص87.

107. در دین خدا سستی و تسامح نکنید؛ آل عمران 139؛ محمد35.

108. به دنبال علم دین و تبلیغ آن بروید؛ توبه122.

109. از دین خدا برنگردید که زیان می کنید؛ مائده 21.

110. با اهل کتاب به نیکویی مناظره کنید؛ عنکبوت46.

111. از هوی و هوس اهل کتاب پیروی نکنید؛ شوری15.

112. هنگام وسوسه شیطان به خدا پناه ببرید و از او پیروی نکنید؛ اعراف200؛ نور21.

113. به خدا قسم که قیامت حتمی است؛ سبا3.

114. شما را من آفریدم پس چرا قیامت را تصدیق نمی کنید؛ واقعه57.

115. عذاب الهی خواهد رسید؛ نحل 1.

116. خانواده و فرزندان را به نماز امر کنید؛ طه132؛ لقمان17.

117. نماز را به جماعت بخوانید؛ بقره43.

118. در نماز سهل انگاری نکنید؛ ماعون4و5.

119. دختران و زنان مسلمان، خود را بپوشانند و خودنمایی نکنند؛ احزاب33و59.

120. به یتیم کمک کنید و به مال او دست درازی نکنید؛ انعام152و بقره220.

ادامه دارد......