ویژگی های روز قیامت در قرآن(قسمت اول)
927 بازدید
تاریخ ارائه : 5/11/2014 11:17:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

جهان خلقت هدف دارد، و خدا که انسان و جهان را آفریده، برای آن هدفی قرار داده که برخی از آن اهداف در این دنیا و برخی دیگر نیز در جهان آخرت به ظهور خواهد رسید؛ البته که مقصود اصلی و مهم نیز در آن جهان متجلی می شود. دنیا به مانند مزرعه ای است که هر چه کشت شود، فردای قیامت برداشت می شود. حال اگر کسی به وظیفه خود خوب عمل کند و شاکر نعمت های خدا باشد، در آن دنیا راحت و آسوده خواهد بود؛ ولی اگر نافرمانی کند، باید منتظر عذاب های دردناکی باشد که راه فرار ندارد.

روز قیامت حتمی است و وقوع آن وعده حتمی خداست؛ اما این روز چه ویژگی هایی دارد؟ برخی از آنها را در این یادداشت از قرآن کریم فهرست می کنیم:

1. روز حکم فرمایی خدا؛ حج 56.

2. روز بازگشت به خدا؛ علق 8.

3. روز حشر عمومی؛ انعام22.

4. روز آشکار شدن پنهانی ها؛ طارق 9.

5. روزی که تردیدی در آن نیست؛ آل عمران 9.

6. روزی که دوستی و پارتی بازی نیست؛ بقره 254.

7. روز دیدار اعمال خوب و بد؛ آل عمران 30.

8. روز روسفیدان و روسیاهان؛ آل عمران 106.

9. روز رستاخیز همگانی؛ نسا 87؛ انعام 12.

10.  روز پادشاهی مطلق خدا؛ حج 56.

11.  روز سود راستگویان؛ مائده 119.

12.  روز سوزاندن گناهکاران؛ توبه 35.

13.  روزی که همه بدون استثنا آن را خواهند دید؛ هود 103.

14.  روزی که کسی بدون اجازه حق سخن ندارد؛ هود 105.

15.  روزی که آسمان و زمین به گونه دیگری تبدیل می شود؛ ابراهیم 48.

16.  روزی که انسان از برادر خود فرار می کند؛ عبس34.

17.  روزی که انسان از مادر خود فرار می کند؛ عبس 35.

18.  روزی که انسان از پدر خود فرار می کند؛ عبس 35.

19.  روزی که انسان از همسر خود فرار می کند؛ عبس36.

20.  روزی که انسان از فرزندان خود فرار می کند؛ عبس37.

21.  روزی که راه فرار ندارد؛ قیامت 10 و 11.

22.  روز حسرت خوردن؛ مریم 39.

23.  روزی که متقین را به بهشت می برند؛ مریم 85.

24.  روزی که مجرمان را به جهنم می برند؛ مریم 86.

25.  روزی که همه تنها می آیند؛ مریم 95.

26.  روزی که طومار آسمان پیجیده می شود؛ انبیا104.

27.  روزی که مادران، فرزندان شیرخوار خود را فراموش می کنند؛ حج 2.

28.  روزی که مادران باردار سقط می کنند؛ حج 2.

29.  روزی که از شدت عذاب آن مردم را مست می بینی ولی مست نیستند؛ حج2.

30.  روزی که ظالمان دست خود را می گزند؛ فرقان 27.

31.  روزی که مال و فرزند سودی ندارد؛ شعرا 89.

32.  روز عذاب فراگیر از هر جهت؛ عنکبوت 55.

33.  روز نومیدی مجرمان؛ روم 12.

34.  روزی که هزار سال است؛ سجده 5.

35. روزی که خطاکاران میگویند کاش اعمال بد ما از ما جدا شوند؛ آل عمران30.

36.  روز چشیدن عذاب برای کافران؛ آل عمران106.

37.  روزی که کافر و ظالم می گوید کاش من هم همراه پیامبر بودم؛ فرقان27.

38.  روزی که در وقوع آن هیچ تأخیر و استقبال نیست؛ سبا30.

39.  روزی که کسی به دیگری سودی نمی رساند؛ سبا42.

40.  روزی که ذره ای به کسی ظلم نمی شود؛ یس54.