ویژگی های روز قیامت در قرآن(قسمت دوم)
414 بازدید
تاریخ ارائه : 5/15/2014 7:57:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

41.  روزی که کافران و گناهکاران را به جهنم می برند؛ یس62.

42.  روزی که دهان کافران و خطاکاران را می دوزند و مهر می کنند؛ یس64.

43.  روزی که دست ها و پاها به سخن می آیند و بر ضد صاحبان خود شهادت می دهند؛ یس65.

44.  روزی که روز جزا و پاداش است؛ صافات20؛ غافر17.

45.  روز جدایی حق از باطل؛ صافات21.

46.  روز روسیاهی کافران و متکبران؛ زمر60.

47.  روز حکومت خدا؛ غافر16.

48.  روز صدا کردن یکدیگر؛ غافر32.

49.  روز فرار از یکدیگر؛غافر33.

50.  روزی که عذرخواهی سودی ندارد؛ غافر52.

51.  روزی که دشمنان خدا را به سوی آتش می برند؛ فصلت19.

52.  روزی که آسمان را دود فرا می گیرد؛ دخان10.

53.  روز انتقام گرفتن خدا؛ دخان 16.

54.  روزی که دوستی ها از هم می پاشد؛ دخان41.

55.  روزی که کسی دیگری را یاری نمی کند؛ دخان42.

56.  روز زمین گیر شدن همگانی؛ جاثیه28.

57.  روزی که همه را به سوی کتاب و نامه اعمال خود می خوانند؛ جاثیه28.

58.  روز فراموش شدن منکران قیامت؛ جاثیه34.

59.  روزی که کافران را به آتش عرضه می کنند؛ احقاف20.

60.  روزی که جاودانه و ابدی است؛ ق34.

61.  روزی که منادی ندا می کند تا همه از قبر بیرون بیایند؛ ق41.

62.  روزی که همگان صیحه رستاخیز را می شنوند؛ ق42.

63.  روز خروج همگانی از قبرها؛ ق42.

64.  روز شکافته شدن زمین؛ ق44.

65.  روز آتش سوزی مجرمان؛ ذاریات13.

66.  روزی که آسمان به سرعت حرکت می کند؛ طور9.

67.  روزی که کوه ها از جا کنده شده و حرکت می کنند؛ طور10.

68.  روزی که گناهکاران را به زور به سوی آتش می رانند؛ طور13.

69.  روزی که مجرمان یاری نمی شوند؛ طور46.

70.  روزی  که مردم را به امر وحشتناکی فرا می خوانند؛ قمر6.

71.  روزی که همه چشم ها به زیر افتاده؛ قمر7

72.  روزی که مردم مثل ملخ های پراکنده می شوند؛ قمر7.

73.  روز سخت و دردناک؛ قمر8.

74.  روزی که آتش را به چهره ها بزنند؛ قمر48.

75.  روزی که از کسی فدیه قبول نمی شود؛ قمر34.

76.  روز رستاخیز همگانی؛ مجادله6.

77.  روز خبر دادن و نشان دادن اعمال؛ مجادله6.

78.  روز تغابن و خسارت و پشیمانی؛ تغابن9.

79.  روز پا برهنگی؛ قلم42.

80.  روز پنجاه هزار ساله؛ معارج4.

ادامه دارد.....