ویژگی های روز قیامت در قرآن(قسمت سوم)
1483 بازدید
تاریخ ارائه : 5/19/2014 11:32:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

81.  روزی که آسمان مثل فلز گداخته می شود؛ معارج8.

82.  روزی که کوه ها مثل پشم رنگین می شوند؛ معارج9.

83.  روز وعده داده شده الهی است؛ معارج44.

84.  روزی که زمین و کوه ها، سخت به لرزه درآیند؛ مزمل14.

85.  روزی که کوه ها مانند توده ای از شن نرم می شوند؛ مزمل14.

86.  روزی که بر کافران بسیار سخت است نه آسان؛ مدثر9و10.

87.  روزی که کسی قادر بر سخن و دفاع از خود نیست؛ مرسلات35.

88.  روزی که به کسی اجازه عذرخواهی هم نمی دهند؛ مرسلات36.

89.  روزی که وای بر تکذیب کنندگان است؛ مرسلات37.

90.  روزی که روح و فرشتگان نیز به صف می ایستند؛ نبأ38.

91.  روز حق و حقیقت؛ نبأ38.

92.  روز حادثه های وحشتناک و بزرگ؛ نازعات6.

93.  روز یادآوری انسان؛ نازعات35.

94.  روزی که هر کسی به خود مشغول است؛ عبس37.

95.  روزی که همه امور به دست خداست؛ انفطار19.

96.  روز خنده مؤمنان بر کافران؛ مطففین34.

97.  روز موعود و وعده داده شده؛ بروج2.

98.  روز آشکاری اسرار؛ طارق9.

99.  روز که جهنم را می آورند؛ فجر23.

100.      روزی که مردم مثل پروانه های پراکنده می شوند؛ قارعه4.

101.      روزی که کوه ها مثل پشم رنگین حلاجی شده می شوند؛ قارعه5.

102.      روزی که جای عذر و بهانه نیست؛ تحریم7.

103.      روزی که از نعمت های الهی سؤال می شود؛ تکاثر8.

104.      روزی که همه را به پای میز محاکمه می کشند؛ حجر92.

105.      روزی که مهم ترین خبرها را دارد؛نبأ1تا3.

106.      روزی که بسیار نزدیک است و مردم در غفلت؛ انبیا1.

107.      روزی که قابل تکذیب نیست؛ واقعه57.

108.      روزی که از وحشت بسیار، قلب ها به گلو می رسد؛ غافر18.

109.      روزی که از شدت آن، کافر می گوید کاش خاک بودم؛ نبأ40.

110.      روزی که آمدنش را فقط خدا می داند؛ اعراف187؛ لقمان34.

111.      روزی که همه از قبرها مبعوث می شوند؛ عادیات9.

112.      روزی که هر چه در سینه هاست آشکار می شود؛ عادیات10.

113.      روزی که همه پرونده و نامه اعمال خود را خواهند دید؛ اسرا13و14.

114.      روزی که گناه کسی را به گردن دیگری نمی گذارند؛ نجم38.

115.      روزی که خوب ها و بدها از هم جدا می شوند؛ یس59.

116.      روزی که مجرمان را برای محاکمه حاضر می کنند؛ صافات22تا25.

117.      روزی که کافران را به جهنم می ریزند؛ زمر71و72.

118.      روزی که پارسایان را به بهشت می برند؛ زمر73.

119.      روزی که باید برایش بسیار واویلا کرد؛ فرقان14.

120.      روز عذاب های شدید؛ همزه4تا9؛ لیل14؛ تحریم6؛ حاقه30تا32؛ اسرا63؛ طه74؛ انفال50؛ سجده14؛ زخرف65؛ حج1و2.....