درس هایی از دعاهای صحیفه سجادیه(قسمت پنجم)
155 بازدید
تاریخ ارائه : 11/27/2014 9:33:00 AM
موضوع: علوم حدیث

دعای پنجم

در این بخش امام سجاد علیه السلام آموزش می دهد که چگونه برای خود و نزدیکان و بستگان دعا کنیم؟ محورهای مهم محتوای این دعا را، واژگانی چون رحمت خدا، قرب الهی، کرامت، قلب سلیم، آزادی از عذاب... تشکیل می دهد.

امام در این دعا و سایر دعاها به ما می آموزد که خواسته های ما باید در جهت رشد و کمال انسانی باشد تا به قرب الهی برسیم. نکته کلیدی در این دعا، بیان اسما و صفات خدا و تکرار صلوات بر پیامبر و خاندان ایشان است که به اجابت دعا کمک می کند.

اما اینک ترجمه دعای پنجم:

1.ای خدایی که شگفتی های عظمتت پایان ندارد، بر محمد و خاندان او رحمت فرست و ما را از انکار عظمت خود دور دار.

2. ای خدایی که پادشاهی ات پایان ناپذیر است، بر محمد و خاندان او رحمت فرست و ما را از عقوبت و عذاب خود رها ساز.

3. ای خدایی که گنجینه رحمتت تمام نمی شود، بر محمد و خاندان او درود فرست و از رحمت خود نصیب ما بفرما.

4. ای خدایی که چشم ها از دیدن تو فرومانند، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را به قرب خود نزدیک فرما.

5. ای خدایی که همه بزرگی ها در برابرت کوچک است، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را گرامی دار.

6. ای خدایی که اسرار هر چیز برایت آشکار است، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را نزد خود رسوا مگردان.

7. خدایا با بخشش خود، ما را از بخشش دیگران بی نیاز ساز، و با پیوستن خود، ما را از ترس بریدن دیگران  کفایت کن تا نیازی به غیر از تو نداشته باشیم و با فضل تو از دوری دیگران نترسیم.

8. خدایا پس بر محمد و خاندان او درود فرست و به سود ما تدبیر فرما نه بر زیان ما، تدبیر و حیله تو به نفع ما باشد نه بر ضرر ما، و ما را بر دشمنان چیرگی و پیروزی ده.

9. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست، و ما را از خشم خود نگه دار، و به لطف خود حفظ فرما، و به سوی خود هدایت نما، و از خود دور مگردان؛ زیرا هر که را تو نگه دار باشی سالم می ماند، و هر که را تو هدایت کنی آگاه می شود، و هر که را به خود نزدیک نمایی سود می برد.

10. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست، و ما را از سختی ها و اندوه های روزگار حفظ نما، و از بدی دام های شیطان کفایت کن، و نیز از تلخی غلبه پادشاه بدکردار  حفظ فرما.

11. خدایا به یقین چنین است که بی نیازان، از فضل تو بی نیاز شدند، پس بر محمد و خاندان او درود فرست، و ما را نیز بی نیاز گردان، بخشندگان نیز از زیادی احسان و فضل تو می بخشند، پس بر محمد و خاندان او درود فرست، و به ما هم بیش از این عطا فرما، راه یافتگان نیز به نور هدایت تو راه می یابند، پس بر محمد و خاندان او درود فرست، و ما را نیز هدایت فرما.

12. بار خدایا اگر تو کسی را یاری کنی، خواری دیگران به او ضرر نمی رساند؛ و اگر به کسی عطا فرمایی، منع دیگران چیزی از او کم نمی کند؛ و اگر کسی را هدایت کنی، گمراهی گمراه کنندگان او را از راه بدر نکند.

13. پس بر محمد و خاندان او رحمت فرست و ما را با عزت خود از شر دیگران دور ساز؛ و با بخشش خود از دیگران بی نیاز فرما؛ و با راهنمایی خود ما را به راه حق رهنمون باش.

14. خدایا بر محمد و خاندان او رحمت فرست و سلامت قلبمان را در ذکر عظمت خود قرار ده، و آسایش بدن های ما را در شکر نعمتت، و شیرین زبانی ما را در بیان و توصیف عطایای خود قرار ده.

15. خدایا بر محمد و خاندان او رحمت فرست و ما را از کسانی قرار ده که مردم را به سوی تو دعوت می کنند؛ و از آنان که بندگان را به سوی تو راهنمایی می کنند؛ و نیز از خاصان درگاهت که نزد تو اختصاص یافته اند قرار ده؛ ای مهربان ترین مهربانان!