اقسام گناهان و چگونگی توبه هر کدام:
388 بازدید
تاریخ ارائه : 1/16/2015 11:25:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

گناه یعنی معصیت و نافرمانی خدا و یا ظلم به مردم؛ و توبه یعنی پشیمانی و بازگشت به خدا و جبران گذشته؟

اما آیا هر گناهی را با توبه و گفتن استغفر الله می توان جبران و پاک کرد؟

گناهان از جهتی به دو دسته تقسیم می شوند: گاه حق الله است و گاه حق الناس؛ و هر کدام نیز یا مالی است و یا غیر مالی.

راه توبه هر کدام از این موارد نیز مختلف است:

1.حقوق مالی خدا به هر نحوی باید جبران شود؛ چه خودش زنده باشد و یا مرده است؛ و بر هر کار دیگری از جمله ارث، مقدم است؛ چون بازگشت بیشتر موارد آن به حقوق مردم است.

2. حقوق غیر مالی خدا؛ اینها قابل جبران است؛ یعنی اگر عبادت غیر مالی را ترک کرده، روزه نگرفته، نماز نخوانده، ... باید قضای آنان را به جا آورد و از خدا طلب مغفرت کند.

برخی از گناهان و حقوق غیر مالی را خداوند متعال با بیماری و بلا پاک می کند؛

برخی را نمی نویسد و مهلت می دهد که بنده جبران نماید و قضای ما فات را انجام دهد؛

و برخی را هم که نوشته، منتظر است تا بنده توبه کند و برگردد.

3. حق الناس مالی: حق مردم را حتماً باید به صاحب آن برگرداند و هیچ راه دیگری ندارد؛ حتی برای بعد از مرگ. چه خودش بمیرد یا آن صاحب حق بمیرد، و یا زنده باشد و قابل دسترسی نباشد و یا اصلاً قابل شناسایی نباشد. بنابراین اگر مال کسی را غصب کرده، دزدی نموده، کم کاری بوده، ترازویش کم می گذاشته، تصادف شده، وسیله کسی را خراب کرده و جبران نکرده، امانتی نزد او هست که فراموش شده، ... همه اینها را باید به صاحبش برساند تا به قیامت نیفتد، اگر نشد باید به عنوان صدقه و رد مظالم، با اجازه مرجع تقلید یا نماینده وی جبران شود.

4. حق الناس غیر مالی: این قسم را باید حلالیت گرفت، باید طلب حلالیت کرد تا از او راضی شود و الا اگر ناراضی از دنیا برود، راضی کردن او در قیامت بسیار مشکل و گران تمام خواهد شد؛ یعنی شاید برای راضی شدن از یک غیبت و یا دروغ و یا تهمت، عبادات و ثواب های زیادی را از او درخواست کند تا راضی شود.

پس چه بهتر که انسان همیشه مراقب باشد که به کسی ظلم و ستم نکند، غیبت و تهمت کسی را نگوید، جان و مال و آبروی همه برایش مهم و محترم باشد، با همه با مهر و محبت و خوبی برخورد کند. چون حق الناس از جهاتی بسیار مهم تر از حق الله است؛ و خود خدا هم فرموده شما خودتان از یکدیگر بگذرید، سعی کنید به همدیگر بدهکار نباشید، حساب بدهیتان به من، با من...

به هر حال و با همه مراقبت ها، اگر باز هم نسبت به مردم، ناخواسته خطایی مرتکب شد، سریع از او حلالیت بطلبد، هدیه ای ببرد، مشکلی از او حل کند، با زبان گرم و نرم و برخورد خوب خود، او را راضی کند.

البته اگر طلب حلالیت ممکن نیست؛ مثلا از دنیا رفته و یا اگر به او بگوید دارای مفسده زیادی است، در این صورت برایش دعا و استغفار کند، به جای او صدقه بدهد، قرآن و هدیه برایش بفرستد.... تا خدا راضی شود و در دل او هم رضایت را الهام فرماید.