درس هایی از دعاهای صحیفه سجادیه(قسمت ششم)
517 بازدید
تاریخ ارائه : 2/15/2015 10:51:00 AM
موضوع: علوم حدیث

در ادامه آنچه در قسمت اول این سری یادداشت بیان شد، این مطلب نیز قابل ذکر است که دعاها و مناجات امام سجاد علیه السلام را می توان در سه دسته تقسیم کرد:

یک بخش آنها مواردی است که عمومی بوده، نوعی مناجات بین بنده با خداست و ارتباطی به این ندارد که گوینده آن شیعه باشد یا نه، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. نمونه این دسته، مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام است که در مفاتیح الجنان نیز آمده.

دسته دوم که دعاهای صحیفه سجادیه نیز در آن می گنجد، بیان آموزش ها، معارف، آداب و روابط اجتماعی افراد است و در ضمن هر دعایی چیزی می آموزد: معرفی خدا و فرشتگان و پیامبران، زمان دعا کردن، در دعای برای خود و خانواده و دیگران چه بخواهیم،....

دسته سوم نیز دعاها و مناجات های خصوصی امام سجاد علیه السلام با خداست، در این بخش معارف بسیار عمیق، اشارات لطیف و دقیق، با عبارات احساسی بیان شده است. در اینجا امام در برابر خدای عزیز و عظیم، خود را چنان خوار و ذلیل معرفی می کند که گویا کوچک ترین و گناهکارترین بنده خداست؛ از کوتاهی های خود می گوید، از سختی جان کندن گریه می کند، از عذاب آتش دوزخ بی هوش می شود،... نمونه هایی از این موارد را می توان در دعایی مثل دعای ابوحمزه ثمالی دید.

اما ادامه دعاهای صحیفه سجادیه:

دعای ششم:

دعای ششم دعایی است که به هنگام صبح و شام قرائت می شود و به همین مناسبت از کیفیت شب و روز و صبح و شام و مطالب مربوط به آن بحث می گردد:

1.خداست که با قدرت خود شب و روز را آفریده؛

2. خداست که بین شب و روز فاصله و جدایی انداخته؛

3. خداست که برای شب و روز ابتدا و انتهایی قرار داده؛

4. خداست که شب و روز را در جای یکدیگر قرار می دهد تا به سبب آن، بندگان را روزی داده، آنان را پرورش دهد؛

5. خداست که شب را برای آرامش، دوری از رنج و زحمت روز، و بهره گیری از خوشی ها قرار داده؛

6. خداست که روز را روشن آفرید تا بندگان برای بدست آوردن روزی دنیا و آسایش سرای آخرت خود تلاش کنند؛

7. خداست که مراقب بندگان است تا طاعات آنان را بنگرد و پاداش دهد، یا خطاکاران را کیفر کند؛

8. خدایا پس حمد و سپاس برای توست که روز ما را روشن و از فواید آن بهره مند و از بلاها مصون می داری؛

9. خدایا ما به همراه همه موجودات عالم که مخلوق تو هستند صبح نمودیم؛

10. خدایا ما در تحت قدرت، تدبیر و فرمان تو به صبح درآمدیم؛

11. خدایا ما در برابر قضا و قدر تو و عطای خیرات از سوی تو کاره ای نیستیم؛

12. خدایا امروز روز جدیدی آغاز شده که گواه بر ماست؛ اگر خوبی کنیم با سپاس از ما جدا می شود و اگر بدی کنیم با نکوهش؛

13. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست، و ما را با کارهای نیک به ایشان نزدیک کن و از انجام گناهی که ما را از ایشان جدا کند محفوظ بدار؛

14. خدایا در این روز، حسنات ما را افزون و ما را از بدی ها تهی گردان، و صبح تا شب ما را مملو از حمد و شکر و فضل و احسان فرما؛

15. خدایا زحمت ما را بر فرشتگان نویسنده، آسان کن، پرونده ما را از خوبی ها پر کن، و ما را نزد ایشان رسوا و مفتضح نکن؛

16. خدایا ما را در هر ساعتی از این روز، بهره ای از عبادت و شکر و شاهدی از فرشتگان را نصیب کن؛

17. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از همه جهات مورد حفظ و حمایت خود قرار ده تا از نافرمانی تو مصون و به طاعت تو هدایت شده، مشغول محبت تو باشیم؛

18. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را در هر شب و روز بر انجام کار خیر، دوری از هر بدی، شکر نعمت ها، پیروی از سنت، اجتناب از بدعت، امر به معروف، نهی از منکر، حفظ اسلام، نکوهش و خواری باطل، یاری و عزت حق، ارشاد گمراه، کمک به ناتوان، و فریادرسی از ستمدیده توفیق عنایت فرما؛

19. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و این روز را مبارک ترین روز من و برترین همراه من و بهترین اوقات من قرار ده؛

20. خدایا ما را نسبت به شب و روزت از همه راضی تر، از همه شاکرتر به نعمت ها، از همه پایدارتر به احکام دین، و از همه دورتر نسبت به مناهی خود قرار ده؛

21. خدایا من تو را گواه می گیرم که البته با وجود تو به هیچ گواهی نیاز نیست، و نیز آسمان و زمین و همه ساکنان آنها را از فرشتگان و همه مخلوقات تو را در این ساعت از شب و روز گواه می گیرم که : من شهادت می دهم که تو خدایی هستی که غیر از تو خدایی نیست، تو بپادارنده قسط و عدل هستی، به عدالت حکم می کنی، به بندگانت مهربانی، دارنده هر ملک و پادشاهی، و رحم کننده به همه خلق هستی؛

22. گواهی می دهم که محمد، بنده و فرستاده و برگزیده تو از خلق است، وی را پیغام رسالت دادی و او هم به خوبی ادا کرد، به نصیحت و خیرخواهی فرمان دادی و او هم آنان را نصیحت فرمود؛

23. خدایا پس بر محمد و خاندان او درود فرست بیش از هر درودی که بر دیگران فرستادی، از جانب ما هم بهترین ها را به او عطا فرما، و هر پاداشی که به پیامبران دادی، برترین پاداش ها و کرامت ها را به او عنایت فرما؛

24. خدایا تویی بسیار بخشنده نعمت های بزرگ، تویی آمرزنده گناهان بزرگ، تویی مهربان تر از هر مهربانی، پس درود فرست بر محمد و خاندان او که از هر عیب و نقص و معصیتی پاک و پاکیزه بوده و از نیکان و برترین های خلق هستند..