درس هایی از دعاهای صحیفه سجادیه(قسمت هشتم)
454 بازدید
تاریخ ارائه : 4/8/2015 11:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دعای هشتم صحیفه سجادیه:

 شمارش برخی از اخلاق ناپسند، و پناهندگی از آنها به خدا!

برخی از اخلاق ناپسند، آنقدر مذموم است که باید از شر آن به خدا پناه برد؛ همچنین است بعضی از مشکلات روزانه و زمانه؛ چنانکه امام سجاد علیه السلام با برشمردن برخی از آنها، ضمن آگاهی دادن به ما، از شر آنها به خدا پناه می برد؛ از جمله:

پناه بر خدا از: 1.حرص، 2. غضب، 3. حسد، 4. کم طاقتی، 5. کمی قناعت، 6. بد خلقی، 7. افراط در شهوت، 8. افراط در حمیت و تعصب؛

پناه بر خدا از: 9. پیروی از هوای نفس، 10. مخالفت با هدایت و رستگاری، 11. خواب غفلت، 12. تکلف و کار با مشقت، 13. مقدم داشتن باطل بر حق، 14. مداومت بر معصیت و گناه، 15. کوچک شمردن نافرمانی خدا، 16. بزرگ شمردن عبادات خود؛

پناه بر خدا از: 17. فخر و مباهات به ثروتمندان، 18. خوار شمردن نیازمندان، 19. بدرفتاری با زیردستان، 20. ناسپاسی از کسی که به ما نیکی کرده؛

پناه بر خدا از: 21. یاری نمودن ستمگر، 22. خوار کردن ستمدیده، 23. طلب ناحق، 24. سخن از روی نادانی؛

پناه بر خدا از: 25. غَل و غش با دیگران، 26. خودپسندی و تعجب از خود، 27. آمال و آرزوهای دور و دراز؛

پناه بر خدا از: 28. خباثت و بدذاتی، 29. کوچک شمردن گناه، 30. زیر سلطه شیطان رفتن، 31. بدبختی و بدبیاری، 32. زیردست سلطان ظالم رفتن؛

پناه بر خدا از: 33. به اسراف دچار شدن، 34. حقوق مکفی نداشتن، 35. گرفتاریی که دشمن شاد شود، 36. نیازمندی به همنوع خود، 38. زندگی در تنگی و سختی، 39. مرگ بدون زاد و توشه؛

پناه بر خدا از: 40. دچار افسوس آخرت شدن، 41. به مصیبت در دین دچار شدن، 42. بدترین بدبختی ها (آتش جهنم)، 43. بازگشت سوء (به برزخ)، 44. محرومیت از ثواب (در بهشت)، 45. رسیدن عقاب (در قیامت)؛

امام سجاد علیه السلام در پایان بر محمد و خاندان ایشان درود می فرستد و از همه این موارد برای خود و همه مؤمنان از خداوند متعال، درخواست پناهندگی می کند. و از خدا می خواهد که نه خودش و نه هیچ یک از مؤمنان به این اخلاق و امور ناپسند و سایر گرفتاری ها دچار نشوند. ای مهربان ترین مهربانان!