درس هایی از صحیفه سجادیه(قسمت یازدهم) در وداع ماه رمضان
54 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دعای چهلو پنجم صحیفه سجادیه:

دعایامام سجاد  علیه السلام در پایان ماه مبارکرمضان

در قسمت قبلی گفتیم که امام سجاد علیه السلام، در ضمن دعای 45 خود به نکاتی اشاره می کند کهمی تواند درس آموز باشد. ما مجموع این دعا را به سه بخش کلی تقسیم کردیم: بخش اولدر ستایش خداوند متعال؛ بخش دوم در وداع ماه مبارک رمضان و بخش سوم در بازخوانیپرونده اعمال ماه رمضان.

در این یادداشت بخش دوم این دعا را مرور می کنیم:

بخش دوم: در وداع ماه مبارک رمضان:

1.ماه رمضان در بین ما بسیار خوب و پسندیده سپری شد؛

2.ماه رمضان برای ما یار و مصاحب نیکویی بود؛

3.ماه رمضان برای ما بسیار سودآور بود؛

4.ماه رمضان در پایان ماه و پس از سپری شدن وقتش از ما جدا شد؛

5.ماه رمضان را وداع می کنیم، وداعی که برای ما بسیار سخت است؛

6.ماه رمضان با رفتنش ما را مغموم نموده و ما را به وحشت انداخته است؛

7.ماه رمضان در حالی از ما جدا شد که عهد و پیمان و حرمت آن بر عهدهماست؛ پس با وی خداحافظی می کنم؛

8.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماه بزرگ خدا؛

9.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای عید دوستان خدا؛

10.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای بهترین زمانهایی که با ما بودی؛

11.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای بهترین ماهها و روزها و ساعات؛

12.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که آرزوهای ما در تو بسیار نزدیک بود؛

13.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که اعمال خیر در تو فراوان بود؛

14.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که حضورش بسیار مغتنم و محترم بود؛

15.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که رفتنش بسیار دردآور است؛

16.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که مرجع امید بودی و جدایی ات رنج آوراست؛

17.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که با آمدنت به تو انس گرفتیم و بارفتنت به وحشت افتادیم؛

18.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که تا بودی قلبها رقیق بود و گناهانقلیل؛

19.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که ما را بر شیطان یاری دادی و احسانرا تسهیل نمودی؛

20.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که چه بسیارافراد را از آتش آزادکردی؛

21.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که چه بسیار گناهان و عیب ها راپوشاندی و کسی انجام نداد؛

22.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که برای مجرمان طولانی بودی؛

23.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که در دل مؤمنان بسیار با هیبت واحترام بودی؛

24.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که هیچ روز و ماهی به تو نمی رسد؛

25.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که از هر بدی، سالم و بی گزند است؛

26.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که مصاحبت و معاشرت با تو خوب بود؛

27.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که با برکات آمدی و گناهان و خطاها راشستی؛

28.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که دلتنگ تو می شویم و از روزه تو بهستوه نیامدیم؛

29.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که قبل از آمدنت مشتاق تو بودیم؛

30.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که با رفتنت محزون شده ایم؛

31.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که به خاطر تو بدیها از ما دور بود؛

32.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که به خاطر تو خوبیها به ما رو آوردهبود؛

33.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که شب قدر تو از هزار ماه برتر است؛

34.ای ماه رمضان! خدا حافظ ای ماهی که تا نیامدی حریص تو بودیم و حال کهمی روی مشتاق تو می شویم؛

35.ای ماه رمضان! درود بر تو و درود بر حرمت و فضیلت تو که با رفتنت ازهمه آنها محروم شدیم......