درس هایی از صحیفه سجادیه(قسمت دوازدهم) بازخوانی اعمال ماه رمضان
116 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 دعای چهلو پنجم صحیفه سجادیه:

دعایامام سجادعلیه السلام در پایان ماه مبارکرمضان

این بخش سوم از دعای چهل و پنجم امام سجاد علیه السلام برای پایان ماه رمضان است که در صحیفه سجادیه آمده است.

امام سجاد علیه السلام در ضمن این دعای خود به نکاتی اشاره می کند کهمی تواند درس آموز باشد. ما مجموع این دعا را به سه بخش کلی تقسیم کردیم:

بخش اولدر ستایش خداوند متعال؛ بخش دوم در وداع ماه مبارک رمضان و بخش سوم در بازخوانیپرونده اعمال ماه رمضان.

در دو یادداشت قبلی بخش اول و دوم این دعا را با هم مرور کردیم و اینک بخش سوم:

بخش سوم: بازخوانی پرونده اعمال ماه مبارک رمضان:

1.خدایا اینک ما اهل ماه رمضان شدیم که ما را به شرافت آن ارجمند نمودی؛

2.خدایا متشکریم که ما را با منت خود به انجام اعمال ماه رمضان موفقفرمودی؛

3.خدایا تویی صاحب اختیار ما که ما را به معرفت و شناسایی ماه رمضاناختصاص دادی؛

4.خدایا هدایت و راهنمایی تو بود که توانستیم اندکی از اعمال و عباداتفراوان این ماه را انجام دهیم؛

5.خدایا پس همه حمد و سپاس ها از آن توست؛

6.خدایا اقرار می کنیم که بدکرداری داشتیم و اعتراف داریم که خودمان راضایع کردیم؛

7.خدایا اینک با قلب و دل به درگاهت اظهار پشیمانی می کنیم؛

8.خدایا با زبان نیز صادقانه عذرخواهی می نماییم؛

9.خدایا با همه عذر و تقصیرها از تو می خواهیم که بهترین پاداشهای آرمانیرا نصیب ما فرایی؛

10.خدایا ما را بر کوتاهی در ادای حق خود ملامت مفرما؛

11.خدایا عمر ما را به ماه رمضان آینده برسان تا با انجام اعمال شایستهآن، رمضان امسال را جبران کنیم؛

12.خدایا هر گناه کوچک و بزرگی که به عمد یا سهو در این ماه مرتکب شدیم،یا حق دیگران را ضایع کردیم، با درود بر محمد و خاندان ایشان، همه آن خطاها رابپوشان و آبروی ما را حفظ فرما؛

13.خدایا بر محمد و خاندان ایشان درود فرست و مصیبت فقدان ماه رمضان راجبران و عید فطر ما را مبارک گردان؛

14.خدایا عید فطر را با آمرزش گناهانمان از بهترین روزهای عمر ما قرارده؛

15.خدایا با گذشتن ماه رمضان، تو هم از گناهانمان بگذر تا از سعادتمندانشویم؛

16.خدایا با بیرون رفتن این ماه، ما را از بدیهایمان بیرون کن تا برترینبهره ها را داشته باشیم؛

17.خدایا هر که مراعات حق و احترام این ماه را کرده باشد حتما رضایت ورحمت تو را بدست آورده است؛

18.خدایا از جود و عطا و فضل خود نصیب ما کن که چیزی از معادن و خزاین توکم نمی شود؛

19.خدا بر محمد و خاندانش درود فرست و همانند ثواب روزه و عبادت تا قیامترا برایمان بنویس؛

20.خدایا ما در این روز عید از همه گناهان و خطاها توبه می کنیم، توبه ایحتمی و بی بازگشت؛

21.خدایا توبه ما را بپذیر و از ما راضی باش و ما را بر توبه خود ثابتقدم بدار؛

22.خدایا ترس از عقاب را در جان ما بینداز تا لذت ترک گناه را دریابیم؛

23.خدایا شوق بهشت را نصیب ما بفرما تا لذت دعای تو را درک کنیم؛

24.خدایا ما را از توابینی قرار ده که محبتت را بر آنان لازم و توبهایشان را پذیرفته ای؛

25.خدایا پدران ما، مادران ما، اهل دین ما و همه گذشتگان و آیندگان تاروز قیامت را بیامرز؛

26.خدایا بیش از آن که بر فرشتگان و پیامبران و بندگان شایسته ات درودفرستادی، بر محمد و خاندان ایشان نیز درود فرست؛ چنان درودی که برکت و سودش به ماهم برسد، و دعای ما هم مستجاب شود؛

27.خدایا تو کریمترین کسی هستی که به وی روآورده می شود؛

28.خدایا تو بی نیازکننده ترین کسی هستی که به وی توکل می شود؛

29.خدایا تو بخشنده ترین کسی هستی که از وی درخواست می شود؛

30.خدایا تو بر هر کاری و هر چیزی توانایی!


التماس دعا

طلبه جانباز احمد سعیدی