چرا فرد بی نماز از شیطان پست تر است؟
97 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

آیا فرد بی نماز از شیطان بدتر است؟

این چه سؤال و عنوانی است که انتخاب و مطرح شده است؟ خداوند که فرموده انسان اشرفمخلوقات است و به فرشتگان دستور داد که بر او سجده کنند، چطور از شیطان هم بدتر وپست تر می شود؟!

در حکایتی گفته شده که شیطان با فردی بی نماز همسفر شد، شب هنگامو موقع خواب، شیطان به وی گفت: من با تو زیر یک سقف نمی خوابم؛ چون پنج وقتنماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا گذشت و تو یک نماز هم نخواندی، می ترسم غضبی ازآسمان نازل شود و من هم با تو عذاب شوم.

آن شخص گفت: تو شیطانی و من بنده خدا، چطور غضب بر من نازل شود؟

شیطان در جواب گفت: من شش هزار سال خدا را عبادت کردم، فقط یک سجده برآدم نکردم و از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم؛ درصورتی که تو از صبح تاشب یک سجده هم بر خدا نکردی، وای به حال تو که از من بدتری!!