آلبوم من ◂ سه احمد
دوستان قدیم: شهید احمد قاسمیان، احمد سعیدی، احمد قنبری