آلبوم من ◂ شهیدان
شهیدان قهرمان: شهید حسین غیاث الدین، شهید محمود کریمی، شهید حسن کاملی