آلبوم من ◂ شهیدان
برادر مسعود نوروزی، شهید حسین سعیدی، شهید علی اکبر متحدی