آلبوم من ◂ با شهیدان
غواص شهید احمد قاسمیان و فرمانده شهید حسین منتظری