آلبوم من ◂ با شهیدان
شهید احمد قاسمیان، احمد سعیدی، شهید شیخ محمد محمدی، برادر رزمنده مجید محمدی، شهید علی نگهبان