آلبوم من ◂ برادر رزمنده محمد حسن سعیدی
به همراه برادر بزرگوار و رزمنده محمد حسن سعیدی در حمیدیه اهواز قبل از عملیات مهران