آلبوم من ◂ قبل از عملیات بدر
به همراه شهید علیمردان، جانباز مرتضی عرب، برادر مجید محمدی، برادر حمید حیدری، برادر بهشتی در گردان خط شکن محمدرسول الله ص قبل از عملیات بدر