آلبوم من ◂ با شهیدان
همراه شهید حسین منتظری و شهید شیخ محمد خونجگری