آلبوم من ◂ شهیدان و قرآن
جلسه قرآن با حضور شهید علی نگهبان، شهید احمد قاسمیان، احمد سعیدی، شهید شیخ محمد محمد، برادر مسعود نوروزی، برادر علی میرباقری