آلبوم من ◂ شهید
با شهید احمد قاسمیان و شهید شیخ محمد محمدی در جلوی چادر