آلبوم من ◂ برادر رزمنده حاج محمد سعیدی
جناب آقای حاج محمد سعیدی هنگام حضور در یکی از مناطق جنگی