حریم، حُرمت، احترام
17 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

حریم حُرمت احترام

حریم، حُرمت، احترام

این سه وچند کلمه دیگر از یک خانواده هستند.

هرچیزی، هرجایی و هرکسی حریمی دارد.

خدا حریم دارد یعنی حرمت دارد و حرام است وارد آن حریم شویم.

حرم حریم دارد حرمت دارد پس باید احترام آن را نگه داریم.

هر انسانی هم، چه مرد چه زن، برای خودش حریم دارد محفوظ در آن حریم است پس حرمت دارد یعنی محترم است و احترامش لازم است.

حال اگر کسی برای خودش حریم قایل نباشد، یعنی حرمت ندارد و محترم نیست، پس احترام ندارد و دیگران هم ملزم به رعایتش نیستند.

#حجاب هرکسی #حریم اوست.

🇮🇷@fasle57