سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
واحد پژوهش انتشارات مسجد مقدس جمکران 
افتخاری 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تحقیق و پژوهش و ویراستاری 
همکاری 
موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام 
مسول دفتر قم 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
خدمت، تحقیق و نشر کتاب 
همکاری 
موسسه فرهنگی هنری طلاب سرو قامت تعالی 
محقق 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تحقیق و تصحیح کتب خطی 
همکاری 
بنیاد شهید وامور ایثارگران(قم) 
افتخاری 
 
 
معتمدین معین 
همکاری 
موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام 
عضو هیئت امنا 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگی، خدماتی افتخاری 
تدریس 
حرم مطهر و مدرسه جانبازان 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت ابوالفضل علیه السلام 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
شرح لمعه 
تدریس 
مدرسه جانبازان 
مدرس 
 
 
ادبیات صرف و نحو 
تدریس 
حرم مطهر و منزل 
مدرس 
 
 
شرح لمعه 
تدریس 
مؤسسه فرهنگی طلاب سروقامت تعالی 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/01 
آشنایی با ویرایش