تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
 
 
 
 
لیسانس 
 
حقوق 
دانشگاه شیراز