✅ مطالبات رهبر و ملت از امام جمعه (قسمت۲)
17 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
✅ مطالبات رهبر و ملت از امام جمعه
(قسمت ۲)

◀️ امام جمعه هر شهر و روستا، در حد پدر و ناصح مشفق آن شهر و روستاست.

◀️ امام جمعه نه فقط امام یک ساعت و یک روز، بلکه امام هر روز است.

◀️ امام جمعه نه فقط امام یک مسجد، بلکه امام کل جامعه خود است

◀️ امام جمعه کارمند دولت نیست پس باید فریادگر حق مستضعفان و مظلومان باشد

◀️ امام جمعه نباید از کسی حساب ببرد و پشتش فقط به خدا و مردم گرم باشد

◀️ امام جمعه در کنار توصیه به تقوا، باید بر سر مفسدان و ظالمان، شخصی و دولتی، فریاد بزند، افشا کند، اخطار دهد و از مردم کمک بگیرد

◀️ امید مردم باید به جمعه، به نماز جمعه و امام جمعه باشد اگر چنین شد همه می آیند.

◀️امام جمعه نه تنها باید بروز، بلکه بساعت و دقیقه باشد، البته نه به نحو بیان تقویم تاریخ❗️

👌نماز جمعه ای که فاسدان و متجاوزان به حقوق مردم هم با آرامش در آن شرکت کنند، نماز جمعه نیست.
✍️احمد سعیدی
#جمعه 
#نماز_جمعه
#علی_اکبری
راه پیوستن به کانال 👇 
🇮🇷 @fasle57